Как се кандидатства в екип с учител

Контактът с учителя-наставник е много важен елемент от проекта. Тази част от програмата цели стимулирането на интереса на учителите към индивидуална работа със стипендиантите. Фондацията силно окуражава екипното участие, защото то е от полза за ученика, но този избор не носи допълнителни точки и няма никакво влияние при класирането на кандидатите. 

УСЛОВИЯ ЗА ЕКИП:

1. Учителят да е преподавател на кандидата (в училището, ресурсен учител или учител от общински детски комплекс, посещаван от ученика) или в случаите на деца, растящи под институционализирана грижа – психолог или социален работник;

2. Учителят да е преподавател в предметната област, заявена в кандидатурата на ученика (т. ІІ.1. от Формуляра);

3. Да няма пряка родствена връзка помежду им;

4. Учителят да е представил необходимите документи (Приложение 1)

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЯСНЕНИЯ:
  • Участието в екип не носи допълнителни точки на кандидата;
  • Прекият състезател е ученикът;
  • Екипната работа се определя от кандидата и неговия учител-наставник;
  • При валиден екип учителят-наставник се задължава да помага на стипендианта през учебната година, като за това получава кредит за книги, достъп до Общността на учителите-наставници в страната и символичен паричен стимул.
  • При валиден екип учителят трябва да представи на Фондацията отчет (описание) за съвместната работа до 15 юли на следващата учебна година. Пример за отчет може да видите по-долу.

Отчитайки факта, че след седми и осми клас голяма част от учениците променят училищата си и може да не познават учителите, с които биха могли да задълбочат съвместните си усилия, желание за екипна работа и съответните прилежащи документи могат да бъдат представени от седмокласниците и осмокласниците до две седмици след окончателното класиране.

УЧАСТИЕТО В ЕКИП Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО, НО НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Примерни отчети