В екип с учител

 

Кандидатствай в екип с твой учител!


Контактът с учителя-наставник е много важен елемент от проекта. Тази част от програмата цели стимулирането на интереса на учителите към индивидуална работа със стипендиантите.

За да е валидно участието в екип, задължителни са следните условия:

учителят да е преподавател на кандидата (в училището, ресурсен учител или учител от общински детски комплекс, посещаван от ученика) или в случаите на деца, растящи без родителска грижа - психолог или социален работник;
учителят да е преподавател в предметната област, заявена в кандидатурата на ученика (т.II.1. от формуляра);
да няма пряка родствена връзка помежду им;
учителят да е представил План за съвместна работа към Приложение 1, който трябва да съдържа образователни цели и задачи, които ще бъдат следвани в процеса на индивидуалните занимания с ученика през предстоящата учебна година (помощта при подготовката за конкурса на "1000 стипендии" не е основание за признаване на екипа).

Ако тези условия са изпълнени, попълнете Приложение 1.

Ако кандидатът спечели основна, изключителна или специална стипендия и условията са изпълнени, екипът се признава и за съвместната му работа учителят получава:

кредит за книги
достъп до Общността на учителите-наставници в страната
символичен паричен стимул

Фондацията силно окуражава екипното участие, защото то е от полза за ученика, но този избор не носи допълнителни точки и няма никакво влияние при класирането на кандидатите.

В действителност, прекият състезател е ученикът. При успех учителят ще му осигури непосредствена подкрепа по време на стипендията, както и помощ да задълбочи познанията и интересите си в предпочитаната област. Важно е да се има предвид, че посоката на съвместна работа се определя само и единствено от екипа учител-ученик.

Отчитайки факта, че след седми и осми клас голяма част от учениците променят училищата си и може да не познават учителите, с които биха могли да задълбочат съвместните си усилия, желание за екипна работа и съответните прилежащи документи могат да бъдат представени от седмокласниците и осмокласниците до две седмици след окончателното класиране.

УЧАСТИЕТО В ЕКИП Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО, НО НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!